Oferta

Obszary wsparcia oferowane Klientom przez Partnerów oraz współpracujących z 3ba Konsultantów

OFERTA

kadry i płace

Obsługa kadrowo - płacowa

Naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji personalnej, oraz kontroling HR. Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa to obszar obejmujący ponad 150 zadań i procesów niezbędnych do uzyskania prawidłowych efektów. Jest to obszar wyjątkowo wrażliwy(zarówno prawnie jak i społecznie). W imieniu naszych Klientów realizujemy pełen zakres tych procesów. (z uwzględnieniem RODO) dopasowany do potrzeb Klienta. Oprócz prowadzenia akt personalnych, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pochodnych oferujemy szeroki zakres indywidualnej obsługi Firmy i jej pracowników.

Dzięki naszym usługom, menadżerowie uzyskują:

*   Terminowo i prawidłowo oraz bezpiecznie naliczane wynagrodzenia i ich pochodne.

*   Prawidłowo prowadzona dokumentacja personalna

*   Pełen zakres kontrolingu personalnego (od budżetu po Kluczowe Wskaźnki Efektywności (KPI’s)

*   możliwość skoncentrowania się na głównym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa,

*   redukcję kosztów funkcjonowania firmy,

*   dostęp do aktualnej wiedzy popartej dużym doświadczeniem praktycznym,

*   oszczędność czasu poświęcanego na składanie wyjaśnień instytucjom fiskalnym,

*   gwarancję poufności wrażliwych danych finansowych i pracowniczych i zgodność z RODO,

*   dostęp do usług najwyższej klasy HR Business Partnera w rozwiązywaniu zagadnień z obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz spraw kadrowych.

KAPITAŁ LUDZKI

OKR, MBO, Zarządzanie wynikami (ocena okresowa)

Usprawnienie procesów zachodzących w organizacji. Podniesienie wydajności pracy, zaangażowania pracowników a przez to podniesienie wartości kapitału ludzkiego i wpłynięcie na wzrost wartości rynkowej Firmy. Wynikiem dobrze wdrożonego procesu zarządzania wynikami jest wzrost gwarancji realizacji celów biznesowych (w tym budżetu), poprawa komunikacji wewnątrz organizacji, zwiększenie motywacji pracowników i kadry zarządzającej oraz satysfakcji i lojalności klientów. Wartość dodana dla organizacji występuje w obszarze finansów i wizerunku Firmy na rynku. Pomagamy w zaprojektowaniu dostosowanego do potrzeb Firmy systemów opartych na koncepcji OKR/MBO.

Motywacyjny System Wynagrodzeń i Benefitów

Optymalizacja kosztów wynagrodzeń poprzez podniesienie wydajności pracy i wzmocnienie wizerunku Firmy jako rzetelnego i atrakcyjnego pracodawcy. Pomoc doradców w analizie istniejących praktyk płacowych oraz budowy systemu racjonalnych wynagrodzeń z uwzględnieniem premii i benefitów, spójnych wewnętrznie i stymulujących wydajność. Konsultanci prowadzący projekt pomagają kadrze zarządzającej w negocjacjach ze Związkami Zawodowymi.

Szkolenia dla średniej kadry managerskiej

Szkolenia na wydziałach produkcyjnych (Akademia Lidera). Korzyść to podniesienie umiejętności zarządzania kierowników zmian, liderów a w efekcie podniesienie employee brandingu  jako pracodawcy i łatwiejsze, tańsze pozyskanie pracowników produkcyjnych.

Rozwój talentów

Umożliwienie realizacji wizji Zarządu przez podległe mu zespoły. Podniesienie efektywność organizacji i wzmocnienie jej wizerunku. Zarządzanie kompetencjami umożliwia budowę zespołów w oparciu o najlepszych ludzi do określonych zadań. Dodatkowo, obniża koszty szkoleń i rozwoju poprzez skierowanie aktywności rozwojowej na najbardziej potrzebne Firmie obszary. Kompetencje powinny być dostosowane do specyfiki organizacji i jej zamierzeń strategicznych.

Przeprowadzenie zwolnień pracowniczych

Obniżenie kosztów zatrudnienia w sposób nie wywołujący negatywnych wpływów na wizerunek pracodawcy. Sposób przeprowadzania zwolnień motywuje bądź demotywuje pracowników pozostających w organizacji. Zwolnienie monitorowane (Outplacement) jest nie tylko drogą do otrzymania pomocy przy realizacji obowiązków wynikających z prawa, ale pozwala też na uniknięcie wielu błędów. Zmniejsza zagrożenia związane z nielojalnością zwalnianych pracowników oraz złe nastroje w Firmie. Pracownicy otrzymuje fachowe wsparcie przy poszukiwaniu nowej pracy lub podjęciu własnej działalności.

Mentoring dla top managementu

Mentoring ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk komercyjnych (np. dyrektor sprzedaży). Korzyść to podniesienie kwalifikacji dyrektora sprzedaży, zmniejszenie rotacji wśród pracowników komercyjnych a w efekcie większa i bardziej marżowa sprzedaż.

PROCESY OPERACYJNE

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Analiza, identyfikacja i wskazanie miejsc wymagających poprawy organizacji procesów produkcyjnych. Analiza wydajności i obciążenia poszczególnych gniazd. Formułowanie rekomendacji zmian. Formułowanie zaleceń dotyczących wprowadzenia mechanizmów zapewnienia pożądanej jakości. Wsparcie we wprowadzaniu zmian.

SPRZEDAŻ SKUTECZNA

Analiza celów sprzedażowych w kontekście planów budżetowych. Analiza sposobów planowania sprzedaży, jej celów, intensywności działań i raportowania z perspektywy firmy oraz poszczególnych handlowców. Formułowanie i implementacja efektywnych rozwiązań w obszarach sprzedażowych. Wsparcie we wprowadzaniu zmian.

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

Analiza przebiegu procesów biznesowych

Podniesienie efektywności działania organizacji szczególnie w obszarach: kosztów, wydajności oraz sprawności operacyjnej. Przeprowadzenie analiz zasobów i celów w ujęciu procesów biznesowych, w kontekście przyjętych założeń biznesowych i wynikających z nich potrzeb. Wykazanie rozbieżności oraz przedstawienie rekomendacji optymalnych rozwiązań. Wsparcie zarządów we wprowadzaniu zmian.

Restrukturyzacja

Tworzenie mechanizmów operacyjnych umożliwiających realizację wizji Zarządu. Zagwarantowanie wdrożenia wizji, a co za tym idzie obniżenia kosztów i podniesienia wydajności. Ze względu na fakt, że jest to bolesny i społecznie trudny proces, w odróżnieniu od innych przyjmowanych metod ujęcia tego problemu, proponujemy oparcie się na strategicznych celach organizacji, a nie tylko i wyłącznie na doraźnych oszczędnościach. W trakcie realizacji wspieramy kadrę w określaniu stopnia konieczności restrukturyzacji, kształtowaniu celów, zasad i metod oraz procesów i zespołów.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!