Obszary wsparcia oferowane Klientom przez Partnerów oraz współpracujących z ZD 3ba Konsultantów:

 • Zarządzanie Firmą

  • Analiza przebiegu procesów biznesowych

   Podniesienie efektywności działania organizacji szczególnie w obszarach: kosztów, wydajności oraz sprawności operacyjnej. Przeprowadzenie analiz zasobów i celów w ujęciu procesów biznesowych, w kontekście przyjętych założeń biznesowych i wynikających z nich potrzeb. Wykazanie rozbieżności oraz przedstawienie rekomendacji optymalnych rozwiązań. Wsparcie zarządów we wprowadzaniu zmian.

  • Restrukturyzacja

    Tworzenie mechanizmów operacyjnych umożliwiających realizację wizji Zarządu. Zagwarantowanie wdrożenia wizji, a co za tym idzie obniżenia kosztów i podniesienia wydajności. Ze względu na fakt, że jest to bolesny i społecznie trudny proces, w odróżnieniu od innych przyjmowanych metod ujęcia tego problemu, proponujemy oparcie się na strategicznych celach organizacji, a nie tylko i wyłącznie na doraźnych oszczędnościach. W trakcie realizacji wspieramy kadrę w określaniu stopnia konieczności restrukturyzacji, kształtowaniu celów, zasad i metod oraz procesów i zespołów.

  • Zarządzanie czasowe Interim Management

    Wykorzystanie doświadczenia zewnętrznych menadżerów w zarządzaniu projektami lub funkcjami. Przez określony czas, w celu wdrożenia projektu lub przeprowadzenia uzgodnionej zmiany, zarządzanie poszczególnymi obszarami organizacji może zostać powierzone wyspecjalizowanym menedżerom ZD 3ba. Szczególne kompetencje w zakresie: Zarządzania Finansowego, Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Rewitalizacji marek.

  • Sumienie Menadżera

   Stworzenie możliwości skonfrontowania idei i pomysłów szefa poprzez bezpośrednią i osobistą dostępność doradcy, w celu omówienia wątpliwości i skonsultowania zachowania lub elementów rozważanej decyzji. Konsultant doradca współuczestniczy z Menedżerem w rozwiązaniu konkretnego problemu z zakresu codziennej praktyki zarządzania.

  • Nowoczesna logistyka i zaopatrzenie

   Analiza gospodarowania zapasami. Formułowanie rekomendacji mających doprowadzić do zmniejszenia kapitału zamrożonego w magazynach. Przegląd dostawców, wprowadzanie zasad polityki zakupowej. Działania doraźne zmierzające do renegocjacji realizowanych kontraktów zakupowych. Wsparcie w negocjacjach. Wypracowanie efektywnego sposobu dostaw produktów do klientów.

  • Strategia obecności w Internecie

   Analiza obecnej strategii obecności firmy w Internecie, w kontekście kanałów komunikacji z klientami, rynkiem, mediami oraz pracownikami obecnymi i potencjalnymi. Optymalizacja kanałów komunikacji i opracowanie strategii zwiększenie skuteczności dotarcia do grup docelowych i rynku. Opracowanie strategii polepszenia wizerunku firmy, zwiększenie wartości marki (goodwill) i poprawy sprzedaży produktów i usług.

 • Procesy operacyjne

  • Zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych

    Analiza, identyfikacja i wskazanie miejsc wymagających poprawy organizacji procesów produkcyjnych. Analiza wydajności i obciążenia poszczególnych gniazd. Formułowanie rekomendacji zmian. Formułowanie zaleceń dotyczących wprowadzenia mechanizmów zapewnienia pożądanej jakości. Wsparcie we wprowadzaniu zmian.

  • Sprzedaż skuteczna

   Analiza celów sprzedażowych w kontekście planów budżetowych. Analiza sposobów planowania sprzedaży, jej celów, intensywności działań i raportowania z perspektywy firmy oraz poszczególnych handlowców. Formułowanie i implementacja efektywnych rozwiązań w obszarach sprzedażowych. Wsparcie we wprowadzaniu zmian.

 • Kapitał Ludzki

  • Zarządzanie wynikami (ocena okresowa)

   Usprawnienie procesów zachodzących w organizacji. Podniesienie wydajności pracy, zaangażowania pracowników a przez to podniesienie wartości kapitału ludzkiego i wpłynięcie na wzrost wartości rynkowej Firmy. Wynikiem dobrze wdrożonej oceny okresowej jest wzrost gwarancji realizacji celów biznesowych (w tym budżetu), poprawa komunikacji wewnątrz organizacji, zwiększenie motywacji pracowników i kadry zarządzającej oraz satysfakcji i lojalności klientów. Wartość dodana dla organizacji występuje w obszarze finansów i wizerunku Firmy na rynku. Pomagamy w zaprojektowaniu dostosowanego do potrzeb Firmy systemu ocen okresowych.

  • Motywacyjny System Wynagrodzeń

   Optymalizacja kosztów wynagrodzeń poprzez podniesienie wydajności pracy i wzmocnienie wizerunku Firmy jako rzetelnego i atrakcyjnego pracodawcy. Pomoc doradców w analizie istniejących praktyk płacowych oraz budowy systemu racjonalnych wynagrodzeń, spójnych wewnętrznie i stymulujących wydajność. Konsultanci prowadzący projekt pomagają kadrze zarządzającej w negocjacjach ze Związkami Zawodowymi.

  • Przeprowadzenie zwolnień pracowniczych

   Obniżenie kosztów zatrudnienia w sposób nie wywołujący negatywnych wpływów na wizerunek pracodawcy. Sposób przeprowadzania zwolnień motywuje bądź demotywuje pracowników pozostających w organizacji. Zwolnienie monitorowane (Outplacement) jest nie tylko drogą do otrzymania pomocy przy realizacji obowiązków wynikających z prawa, ale pozwala też na uniknięcie wielu błędów. Zmniejsza zagrożenia związane z nielojalnością zwalnianych pracowników oraz złe nastroje w Firmie. Pracownicy otrzymuje fachowe wsparcie przy poszukiwaniu nowej pracy lub podjęciu własnej działalności.

  • Wizerunek Pracodawcy Employer Branding

   Podniesienie motywacji obecnych pracowników. Zwiększenie atrakcyjność organizacji w otoczeniu oraz wzmocnienie przekazu marketingowego Firmy. Jest najtańszą inwestycją w kapitał ludzki, jego satysfakcję i zaangażowanie. Posiadamy praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wdrożeniu nisko kosztowego programu „Employer Branding”, którego sukces został potwierdzony w niezależnych rankingach krajowych i międzynarodowych.

  • Zarządzanie Kompetencjami

   Umożliwienie realizacji wizji Zarządu przez podległe mu zespoły. Podniesienie efektywność organizacji i wzmocnienie jej wizerunku. Zarządzanie kompetencjami umożliwia budowę zespołów w oparciu o najlepszych ludzi do określonych zadań. Dodatkowo, obniża koszty szkoleń i rozwoju poprzez skierowanie aktywności rozwojowej na najbardziej potrzebne Firmie obszary. Kompetencje powinny być dostosowane do specyfiki organizacji i jej zamierzeń strategicznych.

  • Zewnętrzny Dyrektor „miękkiego” HR

   Dostęp do wysokich kompetencji strategicznego Dyrektora HR w ramach stałej umowy o charakterze doradczym. Ograniczenie bardzo wysokich kosztów wynikających z pełnoetatowego zatrudnienia wysokiej klasy specjalisty. Za zryczałtowane wynagrodzenie uzyskanie przez Zarząd skutecznego wsparcia przy tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Zainicjowanie zmian i nadzór nad ich realizacją oraz jednoczesne przygotowanie funkcjonowania wewnętrznego, nowoczesnego działu personalnego.

 • Bezpieczeństwo biznesu

  • Bezpieczna firma

   Opracowanie standardów bezpieczeństwa i projektowanie ekonomicznie zasadnych rozwiązań dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa organizacji. Optymalizacja kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji. Prowadzenie testów i szkoleń. Organizacja systemu zgłoszeń naruszenia zasad etyki biznesu i nadużyć w organizacji (whistle blowing). Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawach ujawnionych nadużyć.

  • Bezpieczna firma

   Opracowanie standardów bezpieczeństwa i projektowanie ekonomicznie zasadnych rozwiązań dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa organizacji. Optymalizacja kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji. Prowadzenie testów i szkoleń. Organizacja systemu zgłoszeń naruszenia zasad etyki biznesu i nadużyć w organizacji (whistle blowing). Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w sprawach ujawnionych nadużyć.

  • Bezpieczne Dane

   Zapewnienie zgodności procedur i zabezpieczeń z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wynikające stąd bezpieczeństwo dla kadry HR oraz dla Zarządu. Analiza rozbieżności. Zaprojektowanie i wdrożenie praktycznych, skutecznych i efektywnych rozwiązań i procedur codziennego postępowania zgodnych z literą i duchem ustawy. Dostarczenie narzędzi testowania istniejących już w organizacji procedur i wprowadzenie działań korygujących. Udokumentowanie polityki ochrony danych osobowych oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

  • Procedury operacyjne bezpieczeństwa produktu

   Opracowanie i pomoc przy wdrożeniu w organizacji procedur w zakresie bezpieczeństwa produktu. Projektowanie niezbędnych adaptacji dla już ustanowionych procedur.

  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

   Analizy rejestru istniejących zasobów informacyjnych organizacji oraz ocena ich stopnia krytyczności. Szacowanie ryzyka i zagrożeń. Pomoc w zdefiniowaniu celów i zakresów oraz polityki zarządzania bezpieczeństwem zasobów informacyjnych. Wdrażanie i szkolenia. Zapewnienie zgodność z ISO 27001.

  • Administrowanie Bezpieczeństwem Informacji

   Sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i funkcjonowaniem stosowanych środków ochrony fizycznej, organizacyjnej i technicznej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Prowadzenie właściwej dokumentacji, przeglądu polityk bezpieczeństwa oraz szkoleń okresowych. Zapewnienie zgodność z wymogami prawa.

  • Bezpieczny kontrahent

   Analiza ryzyk w obszarze wyboru dostawców i usług. Opiniowanie przygotowania procesu zakupów.

  • Plany ciągłości działania

   Opracowanie kompleksowych planów kontynuacji działania organizacji w sytuacji kryzysowej (plany BCP). Zidentyfikowanie typów zagrożeń mogących przerwać działalność organizacji. Określenie minimalnych zasobów ludzkich i materiałowych oraz infrastrukturalnych niezbędnych dla przywrócenia działalności przerwanej zdarzeniem losowym. Opracowanie planów kontynuacji działalności, szkolenia części załogi dedykowanej do planu kontynuacji, nadzór nad wdrożeniami ćwiczebnymi.

  • Prowadzenie audytów bezpieczeństwa

   Dokonanie kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa organizacji i potencjalnych ryzyk. Analiza istniejących procedur zapewniających bezpieczeństwo oraz skuteczności jej wdrożenia. Wskazanie obszarów zagrożeń oraz sformułowanie wytycznych dla ich eliminacji.

  • Przygotowanie do certyfikowania ISO 27001

   Analiza procesów realizowanych w organizacji. Ocena stanu dokumentowania poszczególnych obszarów aktywności Firmy. Przegląd opisów procedur, instrukcji i dyrektyw regulujących działalność. Analiza dotyczy zarówno dokumentacji wymaganej ogólnymi przepisami prawa jak też tych wynikających z dobrych praktyk rynkowych.